คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 48/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย