คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 49/2565 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการ และตำแหน่งอื่น ในวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย