คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 50/2565 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย