คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 67/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์