คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 72/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย