คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 73/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย