คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 74/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย