คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 95/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมงานครบรอบ 30 ปีสภาเภสัชกรรม