คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 96/2565 เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะอนุกรรมการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมแทนตำแหน่งที่ว่างลง