คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 82/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ ชุดที่ 2