คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 83/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการสอบสวน ชุดที่ 2