คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 1/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมให้ได้มาตรฐาน GPP