คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 2/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แม่นยำ สภาเภสัชกรรม