มุมดาวน์โหลด
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
แบบฟอร์มอื่น
งานการศึกษา
ระเบียบสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเกี่ยวกับการคืนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในกรณีที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2560