คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 11/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพการบริการของร้านยาในระบบประกันสุขภาพ