คำสั่งสภาเภสัชกรรมที่ 1/2567 เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 11