คำสั่งสภาเภสัชกรรมที่ 3/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แม่นยำ สภาเภสัชกรรม