คำสั่งสภาเภสัชกรรมที่ 6/2567 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการสอบสวน ชุดที่ 3