คำสั่งสภาเภสัชกรรมที่ 8/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณประจำจังหวัด