มุมดาวน์โหลด
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
แบบฟอร์มอื่น
งานการศึกษา
ประวัติความเป็นมา

สภาเภสัชกรรม
ก่อตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.๒๕๓๗
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๓๗ เป็นปีที่ ๔๙ ในรัชกาลปัจจุบัน

"สภาเภสัชกรรม" คือ องค์กรที่เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.๒๕๓๗

มีการบริหารงานโดยคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสามปี ประกอบด้วย
(๑) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัย  ให้จัดตั้งขึ้นตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอจำนวนห้าคน
(๒) กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขสามคน จากกระทรวงกลาโหมหนึ่งคน และจากกระทรวงมหาดไทยหนึ่งคน และ
(๓) กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยสมาชิกมีจำนวนเท่ากับจำนวนกรรมการ ใน (๑) และ (๒) รวมกัน

ตราของสภาเภสัชกรรม

 ตราของสภาเภสัชกรรม

ตราของสภาเภสัชกรรมมีลักษณะเป็นรูปงูพันถ้วย ซ้อนเฉลงอยู่บนโล่รูปกลมรี เบื้องต้นมีอักษรไทยและตัวเลข "พ.ศ.๒๕๓๗" เบื้องล่างมีอักษรโรมันและตัวเลข "A.D. 1994" ที่ขอบด้านบนของโล่มีข้อความว่า "สภาเภสัชกรรม" และที่ขอบด้านล่างมีข้อความว่า "The Pharmacy Council"

สภาเภสัชกรรมมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1) รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
2) วินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๔๒ วรรคสาม
3) รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาเภสัชศาสตร์ หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพเภสัชกรรมของสถาบันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก
4) รับรองหลักสูตรต่าง ๆ สำหรับการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการในสาขาต่าง ๆ ของวิชาชีพเภสัชกรรมของสถาบันที่ทำการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการในสาขาต่าง ๆ ของวิชาชีพเภสัชกรรม
5) รับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ทำการฝึกอบรมใน (4)
6) ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาต่าง ๆ และออกหนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพเภสัชกรรม
7) ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาเภสัชกรรม

สภาเภสัชกรรมมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1) ส่งเสริมการศึกษาการวิจัยและการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
2) ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก
3) ผดุงไว้ซึ่งสิทธิ ความเป็นธรรมและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิก
4) ควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม
5) ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการเภสัชกรรมและการสาธารณสุข
6) ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับการเภสัชกรรมและการสาธารณสุข
7) เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในประเทศไทย