ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 69/2563 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม

 

ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 69/2563

เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม

 

หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นทางเภสัชกรรมสมุนไพร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร)