ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 94/2564 รายชื่อผู้ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร

 

วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย

รายชื่อผู้ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร

 

      ตามที่ วิทยาลัยเภสัขกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการจัดสอบความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร โดยมีผู้สอบผ่านความรู้ฯ ตามเกณฑ์ที่กำหนดจำนวนทั้งสิ้น ๑๑ ราย และได้เสนอรายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ฯ ให้คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมพิจารณาให้การอนุมัติต่อไป นั้น

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙(๖) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับความในหมวดที่ ๑ ข้อ ๖(๓) แห่งข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วย หลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๓๑๗ (๑๓/๒๕๖๔) เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณามีมติอนุมัติหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาวิชาเภสัชกรรมสมุนไพร ให้บุคคลดังรายนามตามเอกสารแนบนี้

     ในการนี้ สภาเภสัชกรรมขอแจ้งประกาศสภาเภสัชกรรมมาให้ท่านทราบ และให้ท่านติดต่อยื่น คำขอรับหนังสืออนุมัติฯ ได้ที่สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น ๘ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการออกหนังสืออนุมัติฯ เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน)

         

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป