ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 1/2565 รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2564

วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม

(สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2564

     ตามที่ วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2564 เป็นเวลา 16 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน – 26 ธันวาคม 2564 นั้น

     คณะผู้บริหารวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย ในการประชุม เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2565 ได้พิจารณาและมีมติรับรองรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2564 เพื่อรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) จำนวนทั้งสิ้น 33 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังเอกสารท้ายประกาศนี้

     ในการนี้ วิทยาลัยขอแจ้งประกาศวิทยาลัยมาให้ท่านทราบ และให้ท่านติดต่อยื่นคำขอรับประกาศนียบัตร ได้ที่สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือผ่านทาง Email: samrit.rd@gmail.com

พร้อมทั้งแนบเอกสารดังต่อไปนี้
1) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จำนวน 1 ฉบับ
2) สำเนาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมของวิทยาลัย 1 ฉบับ
3) ค่าธรรมเนียม หรือ สำเนาหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม เป็นเงิน 500 บาท จำนวน 1 ฉบับ
4) สำเนาหลักฐานการชำระค่าไปรษณีย์ เป็นเงิน 50 บาท จำนวน 1 ฉบับ
 

รายละเอียดเพิ่มเติม การยื่นคำขอรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมในการอบรมระยะสั้นทางเภสัชกรรม 
  

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป