ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 7/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้สอน ผู้ควบคุมการฝึกอบรมทักษะปฏิบัติ และผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) พ.ศ. 2565

 วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้สอน ผู้ควบคุมการฝึกอบรมทักษะปฏิบัติ และผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
(สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) พ.ศ. 2565

เพื่อให้การดำเนินการของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) ของวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จึงขอประกาศแต่งตั้ง คณะกรรมการ ผู้สอน ผู้ควบคุมการฝึกอบรมทักษะปฏิบัติ และผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ดังรายนามต่อไปนี้