ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 8/2565 เรื่อง รายนามคณะผู้บริหารวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย วาระที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2568)

วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย
ประกาศ รายนามคณะผู้บริหารวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย วาระที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2568)

ตามที่วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย ได้จัดการเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย วาระที่ 2 (พ.ศ.2565 – 2568) ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2565 โดยคณะอนุกรรมการเลือกตั้ง ได้สรุปผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 13 แห่งข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ประกอบกับ ข้อ 10 แห่งระเบียบวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะผู้บริหาร

วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทยจึงขอประกาศรายนามคณะผู้บริหารวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย วาระที่ 2 (พ.ศ.2565 –2568) ดังรายนามต่อไปนี้