ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 9/2565 เรื่อง รายนามและตำแหน่งคณะผู้บริหารวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย วาระที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2568)

วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย

ประกาศ รายนามและตำแหน่งคณะผู้บริหารวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย

วาระที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2568)

 

ตามที่วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย ได้จัดการเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย วาระที่ 2 (พ.ศ.2565 – 2568) และได้สรุปผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ซึ่งต่อมาประธานคณะอนุกรรมการเลือกตั้ง ได้เรียกประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย วาระที่ 2 (พ.ศ.2565 – 2568) เพื่อดำเนินการเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งประธาน รองประธาน เลขาธิการ ประธานวิชาการ ปฏิคม เหรัญญิก นายทะเบียน ประชาสัมพันธ์ และกรรมการกลาง เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 15 (3) แห่งข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ประกอบกับ ข้อ 10 แห่งระเบียบวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565
วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย จึงขอประกาศรายนามคณะผู้บริหารวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทยวาระที่ 2 (พ.ศ.2565 – 2568) ดังรายนามต่อไปนี้