ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 2/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรฝึกอบรมระยะสั้นทางเภสัชกรรมสมุนไพร

วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย
ประกาศ แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรฝึกอบรมระยะสั้นทางเภสัชกรรมสมุนไพร

เพื่อให้การดำเนินการของหลักสูตรประกาศนียบัตรฝึกอบรมระยะสั้นทางเภสัชกรรมสมุนไพร วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอำนาจความในข้อ 15 (7) แห่งข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการของวิทยาลัยฯ เพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ

จึงออกประกาศแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรฝึกอบรมระยะสั้นทางเภสัชกรรมสมุนไพร สาขาต่าง ๆ จำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้