ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 3/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำโครงสร้างหลักสูตรวุฒิบัตร แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร

วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย
ประกาศ แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำโครงสร้างหลักสูตรวุฒิบัตร
แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร

 

เพื่อให้การดำเนินการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร ของวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งบุคคลตามรายนามต่อไปนี้เป็นคณะทำงาน