ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 10/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการนำเสนอผลการฝึกอบรมทักษะปฏิบัติ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) พ.ศ. 2565

วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการนำเสนอผลการฝึกอบรมทักษะปฏิบัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) พ.ศ. ๒๕๖๕

 

เพื่อให้การดำเนินการของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) ของวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปโปร่งใสและมีคุณภาพ จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ ระเบียบวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม เรื่อง กำหนดคุณสมบัติผู้สอน ผู้ควบคุมการฝึกอบรมทักษะปฏิบัติ และผู้ทรงคุณวุฒิในหลักสูตรประกาศนียบัตรฝึกอบรมระยะสั้นทางเภสัชกรรมสมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงออกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการนำเสนอผลการฝึกอบรมทักษะปฏิบัติ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

 

 
 
file_5739.10-2565.pdf  (575.27 k)