ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 11/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) พ.ศ. 2565

วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างการค้นคว้าอิสระ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) พ.ศ. 2565

เพื่อให้การดำเนินการของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) พ.ศ. 2565 ของวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม เป็นไปอย่างมีคุณภาพ จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ แห่งระเบียบวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม เรื่อง กำหนดคุณสมบัติผู้สอน ผู้ควบคุมการฝึกอบรมทักษะปฏิบัติ และผู้ทรงคุณวุฒิในหลักสูตรประกาศนียบัตรฝึกอบรมระยะสั้นทางเภสัชกรรมสมุนไพร พ.ศ.2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างการค้นคว้าอิสระรายละเอียดปรากฏตามตารางแนบท้ายประกาศนี้