คำสั่งวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 2/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย

วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย

 

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย พ.ศ.2561 หมวด 3 ข้อ 14 (7) แต่งตั้งอนุกรรมการของวิทยาลัยฯ เพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมต่างๆ นั้น
ด้วยวิทยาลัยฯ มีภารกิจหลักในการส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และแนะแนววิชาการทางด้านเภสัชกรรมสมุนไพร และการจัดประชุมทางวิชาการ การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ และกิจกรรมต่างๆ สำหรับสมาชิก ในการประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยเภสัชดรรมสมุนไพร ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 20 กันยายน 2565 จึงมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย ดังรายนามต่อไปนี้