คำสั่งวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 3/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร

วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร

 

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๓ ข้อ ๑๕ (๗) แต่งตั้งอนุกรรมการของวิทยาลัยฯ เพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ นั้น ประกอบกับ หมวด ๑ ข้อ ๗ ให้วิทยาลัยมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (๑) ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากสภาเภสัชกรรม ในการจัดการสอบ หรือการฝึกอบรมและสอบเพื่อเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชกรรมสมุนไพร ในการประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ จึงมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร ดังรายนามต่อไปนี้