ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 1/2566 รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2565

วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม

(สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2565

     ตามที่ วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2565 เป็นเวลา 16 สัปดาห์นับตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม – 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นั้น

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย ในการประชุม เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ได้พิจารณาและมีมติรับรองรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2565 เพื่อรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) จำนวนทั้งสิ้น 16 คน โดยมีรายละเอียดดังเอกสารท้ายประกาศนี้

     ในการนี้ วิทยาลัยขอแจ้งประกาศวิทยาลัยมาให้ท่านทราบ และให้ท่านติดต่อยื่นคำขอรับประกาศนียบัตร ได้ที่สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือผ่านทาง Email: pharthai@pharmacycouncil.org

พร้อมทั้งแนบเอกสารดังต่อไปนี้
1) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จำนวน 1 ฉบับ
2) สำเนาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมของวิทยาลัย 1 ฉบับ
3) ค่าธรรมเนียม หรือ สำเนาหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม เป็นเงิน 500 บาท จำนวน 1 ฉบับ
4) สำเนาหลักฐานการชำระค่าไปรษณีย์ เป็นเงิน 50 บาท จำนวน 1 ฉบับ 

รายละเอียดเพิ่มเติม การยื่นคำขอรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมในการอบรมระยะสั้นทางเภสัชกรรม 
  

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป