ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ที่ 6/2564 เรื่อง รายชื่อผู้สอบปากเปล่าเพื่อรับหนังสืออนุมัติฯ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ เพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้งฯ