ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ที่ 5/2565 เรื่อง รายละเอียดการสอบปากเปล่า (oral examination) เพื่อรับหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ