คำสั่งวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ที่ 5/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบปากเปล่า