ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ที่ 6/2565 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบปากเปล่าเพื่อรับหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ