ระเบียบวิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการสรรหาและคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยฯ พ.ศ.2564