ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย ที่ 1/2564 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชกรรมชุมชนเพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย

 

วิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทยกำหนดเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชกรรมชุมชนเพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก

ขั้นตอน                                                                    วันที่

1.1 การขอรับใบสมัคร

1.1.1 รับด้วยตนเองที่สภาเภสัชกรรม                            วันที่  20  ตุลาคม  2564  เป็นต้นไป

1.1.2 ดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของสภาเภสัชกรรม         วันที่  20  ตุลาคม  2564  เป็นต้นไป

1.2 การยื่นใบสมัคร

1.2.1 ยื่นด้วยตนเองที่สภาเภสัชกรรม                           สิ้นสุดวันที่  10  พฤศจิกายน  2564

1.2.2 ยื่นผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์                          สิ้นสุดวันที่  10  พฤศจิกายน  2564

       (pharthai@pharmacycouncil.org)

1.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน                       วันที่  15  พฤศจิกายน  2564

1.4 สอบข้อเขียน                                                       วันที่  28  พฤศจิกายน 2564

1.5 ประกาศผลสอบข้อเขียนและชื่อมีสิทธิสอบปากเปล่า       วันที่  2  ธันวาคม  2564

1.6 สอบปากเปล่า                                                        วันที่  6  ธันวาคม  2564

1.7 ประกาศผลการสอบข้อเขียนและปากเปล่า                 วันที่  8  ธันวาคม  2564