1946 1454 1019 1144 1879 1303 1722 1804 1136 1508 1716 1506 1041 1177 1243 1027 1541 1468 1768 1468 1313 1291 1677 1832 1772 1268 1112 1712 1277 1625 1570 1317 1715 1550 1995 1167 1318 1106 1028 1949 1312 1125 1919 1909 1699 1653 1613 1451 1117 1997 1725 1663 1680 1118 1948 1748 1248 1117 1507 1379 1020 1880 1927 1507 1897 1018 1601 1888 1962 1304 1022 1973 1556 1579 1125 1856 1545 1246 1140 1683 1092 1355 1705 1617 1555 1814 1566 1518 1849 1777 1600 1745 1604 1877 1410 1779 1203 1848 1447 pharmacycouncil.org
   
ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย ที่ 2/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับหนังสืออนุมัติ เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชกรรมชุมชน เพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเ