ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาความเป็นผู้ประกอบการภายในหน่วยงานสำหรับเภสัชกร รุ่นที่ 2

วิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาความเป็นผู้ประกอบการภายในหน่วยงานสำหรับเภสัชกร รุ่นที่ 2

 

     ตามที่วิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมระยะสั้น เรื่องความเป็นผู้ประกอบการภายในหน่วยงานสำหรับเภสัชกร รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 18 มีนาคม 2565 มีผู้มีสิทธิได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม จำนวน 13 ราย ตามประกาศด้านล่างนี้

    ผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรม ในหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น ตามที่สภาเภสัชกรรมรับรอง จะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมในสาขาที่สำเร็จการฝึกอบรม โดยผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมฯ ให้ยื่นคำขอ-ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สภ.33) ผ่านช่อง ทาง E-service ของสภาเภสัชกรรมได้ที่ 

https://www.pharmacycouncil.org/index.php?option=com_pharmacycouncil_login&view=eservice

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
     สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/19 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2591 9992-5 
Website : www.pharmacycouncil.org  Email pharthai@pharmacycouncil.org