งานปฐมนิเทศ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ผู้ใช้ทุนกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562
bullet

 

 

 

"อยากให้น้อง ๆ บริการผุ้ป่วยด้วยหัวใจมนุษย์ ใช้วิชาการความรู้

เพื่อผู้ป่วย อย่าขายวิชาชีพทำร้ายประชาชน โดยการแขวนป้าย

 

สภาเภสัชกรรมอยากให้ทุกคน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

วิชาชีพช่วยกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้น"

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจิราพร  ลิ้มปานานนท์

นายกสภาเภสัชกรรม

 

งานปฐมนิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ผุ้ใช้ทุนกระทรวงสาธารณศุข 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี