1812 1725 1252 1468 1698 1909 1013 1195 1040 1112 1109 1248 1326 1318 1160 1609 1812 1822 1646 1293 1423 1641 1808 1406 1088 1960 1312 1133 1790 1211 1022 1687 1509 1253 1948 1785 1168 1268 1196 1105 1435 1111 1443 1952 1506 1597 1702 1118 1343 1263 1478 1432 1577 1272 1192 1525 1540 1092 1237 1292 1985 1463 1975 1248 1555 1038 1524 1674 1058 1797 1410 1131 1151 1060 1356 1878 1615 1746 1362 1906 1472 1152 1641 1337 1161 1549 1482 1271 1413 1644 1701 1533 1284 1296 1160 1792 1691 1151 1156 pharmacycouncil.org
   
ขั้นตอน การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผ่านระบบ E-service

  การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

               ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ที่ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมมีอายุ  สามารถยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้ ล่วงหน้าภายใน 180 วันนับจากวันที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุ ซึ่งท่านต้องเป็นผู้มีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องครบตามเกณฑ์ 

          ผู้ที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ให้ใช้รหัสผ่านที่ได้รับจากสภาเภสัชกรรมไป Login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ผ่านระบบ E-service

Link : https://www.pharmacycouncil.org/index.php?option=com_pharmacycouncil_login&view=eservice

 ขั้นตอน วิธีการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ผ่านระบบ E-service ตามไฟล์ที่แนบท้ายนี้


โปรดศึกษาขั้นตอนให้ละเอียด ก่อนยื่นคำขอฯ

 ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม

โทรศัพท์ 0 2591 9992 (คู่สายอัตโนมัติ) กด 1