การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผ่านระบบ E-service
 

bullet 

 

 

 

การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตฯ มีอายุ

(รอบแรก พ.ศ.2558-2562)

 

ผู้ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตฯ

ให้ใชัรหัสผ่านที่ได้รับจากสภาเภสัชกรรม Login

เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

เพื่อยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ผ่านระบบ E-service

 

Link : https://www.pharmacycouncil.org/index.php?option=com_pharmacycouncil_login&view=eservice

 

 

วิธีการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ผ่านระบบ E-service
ตามไฟล์ที่แนบท้ายนี้

 

 ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม

โทรศัพท์ 080 285 8082