สภาเภสัชกรรมร่วมส่งเสริมผลักดันบทบาทงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล งานเภสัชกรรมชุมชม
         
         สภาเภสัชกรรม
ร่วมส่งเสริมผลักดันบทบาทงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล งานเภสัชกรรมชุมชม

      โดยการดำเนินโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยร้านยา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้รับบริการ
 
      นอกจากนี้ยังร่วมดำเนินโครงการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) และ โครงการดูแลผู้ป่วยเจ็บป่วยเล็กน้อย Common illness 
      ร้านยา Model 3 กับการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล Telepharmacy และโครงการ 30 บาท อัพเกรด บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ใน 4 จังหวัดนำร่อง ได้แก่จังหวัดแพร่ เพชรบุรี ร้อยเอ็ด และ นราธิวาส
 
 
file_6879.1902.pdf  (365.39 k)