pharmacycouncil.org
   

มาตรฐานร้านยา (Standard of Drugstores)
ร้านยาเป็นหน่วยหนึ่งของระบบสุขภาพที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ด้านการกระจายยาเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญเปรียบเสมือนเป็น "ที่พึ่งด้านสุขภาพของชุมชน" เป็นทางเลือกหนึ่งของประชาชนในการใช้บริการเมื่อมีอาการหรือเจ็บป่วยเบื้องต้น(common illness) นอกเหนือจากการจำหน่ายยา ร้านยายังเป็นแหล่งที่สามารถให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพตนเอง  ตลอดจนการแนะนำและส่งต่อไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสม

ใหม่* ใบสมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับการไปเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านยา , การต่ออายุฯ
คู่มือ ร้านยาคุณภาพ ทำได้...ง่ายนิดเดียว  ใหม่* คู่มือ ร้านยาคุณภาพ ทำได้...ง่ายนิดเดียว
รายชื่อและที่อยู่ร้านยาคุณภาพ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2558)  ใหม่* รายชื่อและที่อยู่ร้านยาคุณภาพ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2558)
ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง การใช้ตราสัญลักษณ์
ร้านขายยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม รุ่นที่ 1/2552 จำนวน 37 ร้าน
แบบให้ข้อมูลและประเมินตนเองตามมาตรฐานร้านยาสภาเภสัชกรรม
แบบแสดงเจตจำนงเพื่อการรับรองคุณภาพร้านยา
ร้านขายยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม รุ่นที่ 1/2551 จำนวน 108 ร้าน
ร้านขายยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม รุ่นที่ 1/2550 จำนวน 48 ร้าน
ร้านขายยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม รุ่นที่ 2/2550 จำนวน 29 ร้าน
ร้านขายยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม รุ่นที่ 1/2549 จำนวน 6 ร้าน
ร้านขายยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม รุ่นที่ 2/2549 จำนวน 29 ร้าน
ร้านขายยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม รุ่นที่ 2/2547 จำนวน 31 ร้าน
ร้านขายยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม รุ่นที่ 1/2547 จำนวน 21 ร้าน
ร้านขายยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม รุ่นที่ 1/2546 จำนวน 26 ร้าน
ร้านขายยาที่ได้รับการรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม รุ่นที่ 1/2548 จำนวน 23 ร้าน