มุมดาวน์โหลด
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา
หนังสือสารปันยา
งานการศึกษา
งานทะเบียนและใบอนุญาต
ภาพกิจกรรม
สภาเภสัชกรรม ร่วมวางพวงมาลา วันมหิดล 24 กันยายน 2561 
 
ขอเชิญชวนสมาชิกใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 22/10/2561 เวลา 16:30 น. >> คำแนะนำการตรวจสอบรายชื่อ
* การค้นหาด้วยเลขที่ใบอนุญาต ให้กรอกเฉพาะตัวเลข
* การค้นหาด้วยชื่อหรือนามสกุล ใช้ตรวจสอบรายชื่อเท่านั้น (ไม่สามารถตรวจสอบเลขที่ใบอนุญาต)
* ผู้ขอขึ้นทะเบียนใหม่สามารถตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตโดยใช้เลขที่บัตรประชาชน
ข่าวประกาศที่สำคัญ
ใหม่* สภาเภสัชกรรม เข้าพบ อย. ยื่นหนังสือขอให้ทบทวน ร่าง พรบ. ยา พ.ศ. .... (16 ต.ค.2561)
ใหม่* สภาเภสัชกรรม ให้ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่และขอบเขตการรับผิดชอบของเภสัชกรโรงพยาบาล
ใหม่* การขอใบแทนบัตรเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม
ใหม่* Link & QR code ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม (1 ก.ย. 61)
ใหม่* สภาเภสัชกรรม และองค์กรเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม คัดค้าน ร่าง พ.ร.บ. ยา พ.ศ. ....(ฉบับใหม่) (27ส.ค.61)
ใหม่* ร่าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... (ฉบับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) 24 ส.ค. 2561
ใหม่* วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง การสอบความรู้ฯ ในปี พ.ศ.2561 ตามเกณฑ์สมรรถนะร่วม
ใหม่* ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนฯ ของผู้ที่มีผลการสอบผ่านการสอบความรู้ฯ และเก็บคะแนนได้ ผ่านระบบออนไลน์ (8 พ.ค. 2561)
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง การกระทำที่เข้าข่ายเป็นการโฆษณาหรือการทำ ?รีวิว? ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางสื่อต่าง ๆ
ใหม่* คณะเภสัชศาสตร์ ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง ปีการศึกษา 2562
ใหม่* การเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 9 (พ.ศ.2562-2564)
แถลงการณ์สภาเภสัชกรรม เรื่อง ข้อมูลข่าวผิดพลาด กรณีจับกุมบุคคลผู้กระทำความผิดที่ไม่ใช่เภสัชกร
ความเห็นสภาเภสัชกรรม เกี่ยวกับ ร่าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... (20 มี.ค.2561)
กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ พ.ศ.๒๕๖๐ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
โค้งสุดท้าย สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ยังเก็บหน่วยกิตไม่ถึง 10 หน่วยกิตต่อปี
ข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพฯ ที่หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ (อย่างน้อยปีละ 10 หน่วยกิต)_31102560
ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองฯ ปีการศึกษา 2561
สภาเภสัชกรรมและศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์ฯ แถลงการณ์ เรื่อง จำนวนเภสัชกรที่จำเป็นสำหรับการดูแลการใช้ยาให้ประชาชน วันที่ 16 มิ.ย.60
รายงานสรุปผลโครงการเพิ่มพูนสมรรถนะด้านสมุนไพรให้แก่เภสัชกรทุกสายงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ใหม่* ประกาศรายชื่อผู้มีผลการสอบผ่านการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2561 และ 4/2561
ใหม่* เอ็สเอ็มอีแบงค์ ผ่อนเกณฑ์สินเชื่อคิดดอกเบี้ยถูกธุรกิจด้านสุขภาพ
ใครบอกว่าเภสัชกรนั่งจ่ายยาอยู่แต่ในห้อง
Month: Year