มุมดาวน์โหลด
ใหม่* 30 ปี สภาเภสัชกรรม
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
แบบฟอร์มอื่น
งานการศึกษา
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
 

งานสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2567 ระหว่างวันที่ 24 – 30 มิถุนายน 2567  คำขวัญ   "เ ภ สั ช ก ร ร่ ว ม ใ จ  ห่ ว ง ใ ย ป ร ะ ช า ช น"

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 14/6/2567 เวลา 16.30 น. >> คำแนะนำการตรวจสอบรายชื่อ
1. การค้นหาด้วยเลขที่ใบอนุญาต ให้กรอกเฉพาะตัวเลข
2. การค้นหาด้วยชื่อหรือนามสกุล ใช้ตรวจสอบรายชื่อเท่านั้น

        ตรวจสอบสิทธิผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
ข่าวประกาศที่สำคัญ
ใหม่* กำหนดแนวทางการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 11
ใหม่* สารสภาเภสัชกรรม เรื่อง การคัดเลือกเภสัชกรแห่งชาติ
ใหม่* สภาเภสัชกรรม ขอแสดงความยินดีที่กับเภสัชกรแห่งชาติ 30 ท่าน 30 เรื่องราวร้อยเรียงวิชาชีพเภสัชกรรม 30 ปี
ใหม่* งานมหกรรมนวัตกรรมวิชาชีพเภสัชกรรม กิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปีสภาเภสัชกรรม
ใหม่* คณะเภสัชศาสตร์ 20 สถาบันที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองปริญญา ปีการศึกษา 2567
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมระยะสั้น ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2567
รายชื่อเภสัชกรผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาเภสัชกรรมปฐมภูมิ) รุ่นที่ 2/2566
ขั้นตอน การขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ขั้นตอน การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผ่านระบบ E-service
สารจากนายกสภาเภสัชกรรม ถึงสมาชิก กรณี การรับรองโปรแกรมประยุกต์รองรับการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy)
ข่าวประชาสัมพันธ์
ใหม่* คู่มือเภสัชกรใหม่ ปี 2567
ใหม่* หนังสือสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย
สภาเภสัชกรรมร่วมส่งเสริมผลักดันบทบาทงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล งานเภสัชกรรมชุมชม
วิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ รับสมัครสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุมัติฯ สาขาเภสัชบำบัด ปี พ.ศ. 2567
นายกสภาเภสัชกรรม และสมาคมชมรมต่าง ๆ เข้าพบปลัด สธ. หารือเรื่องความก้าวหน้าด้านวิชาชีพของเภสัชกรภาครัฐ เสนอพิจารณาเรื่อง การเลื่อนไหลถึงระดับชำนาญการพิเศษเช่นเดียวกับวิชาชีพอื่น
ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ สปสช.